PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. JANA PAWŁA II ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
 
Podstawy prawne:
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.),
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze
zm.)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).
· Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 r.
Procedura ma na celu:
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.
Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do placówki.
 
 
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 
Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki
nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i poza nim, od momentu podjęcia nad nimi opieki
przez nauczyciela/upoważnionego pracownika przedszkola, do momentu odbioru
z przedszkola.
Opracowano na podstawie: Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.
Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy placówki oraz rodzice.
1. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza 25 osób.
2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 1,5m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
3. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
5. Zabronione jest przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez osoby przebywające na
kwarantannie.
6. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących
chorobę zakaźną.
7. Zabronione jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka, jeżeli dziecko lub jakikolwiek
domownik jest objęty kwarantanną.
8. Rodzic/opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana, przed
przyprowadzeniem dziecka do placówki, zmierzyć mu temperaturę. Jeżeli jest ona
wyższa niż 36,9°C, zobowiązany jest do nieprzyprowadzenia dziecka do przedszkola
(dziecko nie zostanie przyjęte).
9. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do
przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy
będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
10. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, upoważniony pracownik placówki ma
obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica
o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
11. Upoważniony pracownik placówki odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony
osobistej, czyli maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki.
12. Pracownicy placówki mają zapewnione środki ochrony indywidualnej, czyli rękawiczki,
maseczki/przyłbice, a w razie potrzeby fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie
konieczności, np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych przy dziecku).
13. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans (minimum 1,5 m) od pracownika
przyjmującego dziecko oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów.
14. Dziecko nie zabiera do i z przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Włodzimierz Hyży
(2020-09-23 08:00:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Włodzimierz Hyży
(2020-09-23 09:38:36)