Organizacja

ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Zasady tworzenia oddziałów i ich liczebność określa dyrektor w porozumieniu z organem
    prowadzącym, w oparciu o odrębne przepisy.
3. Podział oddziałów na grupy odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów
    i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego placówki.
4. Kształcenie oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoła realizuje
    w oparciu o zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
5. W strukturze organizacyjnej szkoły znajdują się klasy I-VI szkoły podstawowej
    i I-III gimnazjum.
6. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania
    przedszkolnego.
7. Szkoła egzekwuje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz przerw świątecznych, ferii
    zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
9. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
    w terminie określonym przez dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego.
10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
   określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia
   każdego roku.
11. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, dyrektor szkoły, z uwzględnieniem
   zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
   organizację zajęć edukacyjnych.
12. Podstawowymi formami pracy są:
  1) w klasach I-II szkoły podstawowej edukacja wczesnoszkolna,
  2) w klasach III szkoły podstawowej nauczanie zintegrowane,
  3) w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum zajęcia dydaktycznowychowawcze
   prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym,
13. W klasach I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych
   i przerw międzylekcyjnych ustala nauczyciel, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
14. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach mogą być prowadzone
   zajęcia edukacyjne w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas
   zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
15. Przerwy międzylekcyjne, w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum, trwają
   10 minut, a przerwa obiadowa nie dłużej niż 25 minut.
16. W szkole istnieje możliwość realizowania zajęć obowiązkowych poza systemem klasowolekcyjnym
   w grupach międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek
   zajęć pozaszkolnych np. „zielonych szkół”, obozów naukowych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Włodzimierz Hyży
(2011-09-29 10:25:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Włodzimierz Hyży
(2019-09-26 10:36:32)