Organy

 

ORGANY PLACÓWKI

 

  Organami placówki są:

 1) dyrektor,

 2) rada pedagogiczna,

 3) rada uczniowska,

 4) rada rodziców.

 

 DYREKTOR

 1. Kompetencje dyrektora:

 1) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

 2) przewodniczy radzie pedagogicznej,

 3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

   stanowiących,

 4) wstrzymuje uchwały organów szkoły niezgodne z prawem,

 5) sprawuje nadzór pedagogiczny,

 6) dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania,

 7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

  psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zgodnie

  z obowiązującymi przepisami,

 9) przyznaje nagrody oraz wymierza kary uczniom, nauczycielom i innym pracownikom

  szkoły wynikające ze Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych,

 10) wnioskuje w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

  pozostałych pracowników,

 11) dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli,

 12) dokonuje oceny pracy pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym,

 13) kieruje nauczycieli na doskonalenie zawodowe, jeżeli wynika to z potrzeb szkoły,

 14) nadaje stopnie awansu zawodowego nauczycielom zgodnie z obowiązującymi

  przepisami w tym zakresie,

 15) może wystąpić do Łódzkiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia

  do innej szkoły gdy ze względu na jego dobro wskazana jest zmiana środowiska lub

  gdy jego postawa wpływa demoralizująco na innych uczniów (po wykorzystaniu

  wszystkich dostępnych środków zaradczych),

 16) wydaje decyzje dotyczące w szczególności:

 a) indywidualnego programu lub toku nauki,

 b) zwolnienia uczniów z niektórych zajęć,

 c) wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,

 d) odroczenia obowiązku szkolnego,

 e) indywidualnego nauczania,

 17) kieruje uczniów do oddziałów przysposabiających do pracy,

18) określa tryb i termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu

  poprawkowego (na zasadach szczegółowo określonych w Wewnątrzszkolnym

 Systemie Oceniania ? Rozdział X),

 19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania

 przedszkolnego,

2 0) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu

 przeprowadzanych w szkole,

 21) może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska

  kierownicze, za zgodą organu prowadzącego,

 22) w każdym roku szkolnym upoważnia jednego z wicedyrektorów do przejęcia jego

  obowiązków (w razie jego nieobecności),

 23) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły

  problemowo-zadaniowe i określa ich zadania,

 24) koordynuje współpracę między organami szkoły,

 25) wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie placówki przez stowarzyszenia i inne

  organizacje,

 26) współpracuje ze Szkołami Wyższymi oraz Zakładami Kształcenia Nauczycieli

  w organizacji praktyk pedagogicznych,

 27) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi

  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 28) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 29) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca każdego roku informację

  o szkolnym zestawie programów nauczania, zestawie programów wychowania

  przedszkolnego i szkolnym zestawie podręczników obowiązującym w szkole,

 30) ustala program wychowawczy szkoły lub program profilaktyki, w uzgodnieniu

  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jeżeli do 30 dni od dnia rozpoczęcia

  roku szkolnego nie dokona tego rada rodziców,

 31) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na

  terenie szkoły.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 1. W skład rady pedagogicznej Miejskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wchodzą:

 1) dyrektor jako jej przewodniczący,

 2) wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na sposób zatrudnienia i wymiar

  czasu pracy.

 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3) podejmowanie uchwał w sprawie uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia,

 4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

  w szkole,

 5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 6) podejmowanie uchwał, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, w których ustala szkolny

  zestaw programów nauczania, zestaw programów wychowania przedszkolnego

  i szkolny zestaw podręczników.

 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1) projekt organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

  lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2) propozycję dyrektora w sprawie realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć

  wychowania fizycznego,

 3) projekt planu finansowego szkoły,

 4) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji

  kierowniczych w szkole,

 5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zająć

  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 6) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

 7) rada pedagogiczna na wniosek organu nadzorującego szkołę przygotowuje opinię

  o pracy dyrektora.

 4. Rada pedagogiczna może:

 1) wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego

  stanowiska kierowniczego w szkole,

 2) przyjąć wniosek zgłoszony przez: nauczyciela, rodzica, radę rodziców lub radę

  uczniowską,

 3) na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek

  wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, postanowić o promowaniu ucznia

  klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku

  szkolnego,

 4) w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu

  opinii rodziców ucznia, postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III

  szkoły podstawowej.

 5. Rada pedagogiczna posiada wszystkie kompetencje rady szkoły określone w ustawie

  o systemie oświaty o ile rada szkoły nie została powołana.

 6. Wszyscy członkowie są zobowiązani do nieupubliczniania spraw poruszanych podczas

  zebrań rady pedagogicznej.

 7. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej ujęte są w Regulaminie Rady

  Pedagogicznej.

 

  RADA UCZNIOWSKA

 1. W placówce działają samorządy uczniowskie zwane dalej radami uczniowskimi:

 1) Rada Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1,

 2) Rada Uczniowska Miejskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II.

 2. Rady są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 3. Zasady wybierania i działania rad określają regulaminy uchwalone przez ogół uczniów

  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulaminy rad nie mogą być sprzeczne

   ze Statutem Szkoły.

  4. Kompetencje rady uczniowskiej:

 1) opiniowanie Statutu Szkoły,

 2) opiniowanie oceny pracy nauczyciela na wniosek dyrektora,

 3) wnioskowanie i opiniowanie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności

  dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treściami, celami

  i stawianymi wymaganiami,

  b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny wyników i postępów w nauce

   i zachowaniu,

  c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania

  własnych zainteresowań,

  d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej oraz

  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

  w porozumieniu z dyrektorem,

  f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna rady uczniowskiej,

 5. Przedstawiciel rady uczniowskiej wchodzi w skład komisji powołanej w związku

  z odwołaniem się ucznia od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 6. Szczegółowe zasady pracy rady uczniowskiej ujęte są w Regulaminie Rady Uczniowskiej

  Szkoły Podstawowej i Regulaminie Rady Uczniowskiej Gimnazjum.

 

  RADA RODZICÓW

 1. Rada rodziców stanowi kolegialny organ reprezentujący rodziców uczniów.

 2. Rada rodziców pracuje w oparciu o regulamin swojej działalności.

 3. Kompetencje rady rodziców:

 1) rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu

 prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

 i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

 2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

 oraz programu profilaktyki,

 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

 wychowania szkoły,

 4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 5) wspieranie działalności statutowej szkoły,

 6) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić

  fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (zasady wydatkowania

  funduszy rady rodziców określa regulamin),

 7) przedstawiciel rady rodziców wchodzi w skład komisji powołanej w związku

 z odwołaniem się ucznia od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 8) rada rodziców w wyjątkowych przypadkach może wystąpić do dyrektora z pisemnym,

 umotywowanym wnioskiem o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

 

  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

 1. W kompetencjach poszczególnych organów zawarte są zasady ich współdziałania.

 2. Dyrektor szkoły zapewnia organom szkoły możliwość swobodnego działania

  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 3. Bieżąca informacja między organami szkoły o podejmowanych i planowanych

  działaniach lub decyzjach odbywa się za pośrednictwem dyrektora.

 4. Szkoła przechowuje dokumentację związaną z działalnością organów szkoły zgodnie

  z obowiązującym prawem, na zasadach określonych w ich regulaminach.

 5. Udostępnianie dokumentacji związanej z działalnością poszczególnych organów odbywa

 się na zasadach uzgodnionych z przewodniczącymi tych organów.

 

  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

 1. Do rozwiązywania sporów i konfliktów między organami szkoły dyrektor powołuje

  komisję w składzie:

 a) przewodniczący organów szkoły,

 b) po dwóch przedstawicieli organów szkoły wyłonionych przez te organy,

 c) w razie potrzeby mediator.

 2. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim, co najmniej 2/3 powołanych

  osób.

 3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i protokolanta.

  Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.

 4. Tryb pracy komisji oraz sposób dokumentowania ustalają członkowie komisji na

  pierwszym jej posiedzeniu.

 5. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.

 6. W przypadku, gdy nie możliwe jest rozwiązanie sytuacji konfliktowej wewnątrz placówki

  strony sporu mogą odwołać się do organu prowadzącego lub nadzorującego, za

  pośrednictwem dyrektora.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Włodzimierz Hyży
(2011-09-29 11:24:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Włodzimierz Hyży
(2019-09-27 00:40:53)