Kalendarz Szkolny 2023/24

 

Kalendarz szkolny 2023/2024

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

 

Wrzesień 2023

 

     4 IX

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

     Do 4 IX

 • Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych Zasad Oceniania wraz z wymaganiami programowymi

 

     Do 8 IX

 • Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów szkoły podstawowej i dzieci z oddziałów przedszkolnych
 • Przekazanie dyrektorowi wykazu uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi (uzupełnienie tabeli)

 

     11 IX

 • Rada Pedagogiczna – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego oraz prezentacja wyników egzaminów

 

     12 IX

 • Ostateczny termin uzupełnienia dokumentacji (dzienniki)

 

     12 IX

 

 • Zebrania z rodzicami w klasach IV-VIII
  • wybory klasowych Rad Rodziców,
  • poinformowanie rodziców o obowiązującym statucie szkoły, wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, w tym zwłaszcza o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasadach oceniania zachowania, strategii działań wychowawczych,
  • zapoznanie z procedurą uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
  • poinformowanie rodziców uczniów klas ósmych o terminie głównym i dodatkowym egzaminu ósmoklasisty, wymaganiach  egzaminacyjnych, warunkach przebiegu egzaminu, możliwych dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu, terminie składania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, możliwości zwolnienia z egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, możliwości zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz o obowiązku dostarczenia przez ucznia odpowiedniego zaświadczenia

 

     13 IX

 • Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III
  • wybory klasowych Rad Rodziców
  • poinformowanie rodziców o obowiązującym statucie szkoły, wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, w tym zwłaszcza o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasadach oceniania zachowania, strategii działań wychowawczych
  • zapoznanie z procedurą uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

 

     22 IX

 • Ostateczny termin składania u wicedyrektorów planów pracy zespołów przedmiotowych i problemowo – zadaniowych

 

     22 IX

 • Ostateczny termin opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

 

     Do 28 IX

 • Zapoznanie uczniów klas ósmych i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

 

 • Ukonstytuowanie się Rady Rodziców

 

 

 • Próbna ewakuacja

 

 

 

Październik 2023

 

     Do 2 X

 • Rodzice uczniów klas ósmych składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

 

     6 X

 • Ostateczny termin opracowania planów pracy wychowawców

                                    

     13 X

 • Święto Szkoły
 • Ślubowanie pierwszoklasistów

 

     Do 16 X

 

 • Zebranie od rodziców uczniów zdających egzamin ósmoklasisty opinii, orzeczeń, zaświadczeń o stanie zdrowia, dokumentujących potrzebę dostosowania warunków lub form egzaminu do indywidualnych potrzeb     i możliwości uczniów

 

 

 

Listopad 2023

 

     11 XI

 • Święto Niepodległości. Udział w uroczystościach gminnych

 

     13-17 XI

 

 • Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu

 

     Do 21 XI

 

 • Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów zdających egzamin ósmoklasisty o przyznanych przez radę pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

 

     Do 24 XI

 

 • Rodzice uczniów zdających egzamin ósmoklasisty składają pisemne oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

 

 

 • Próbny egzamin dla uczniów klas ósmych

 

     27 XI

 

 

 

 • Wystawienie w dzienniku elektronicznym przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów i wychowawców
 • Poinformowanie wychowawców o przewidywanym nieklasyfikowaniu uczniów
 • Wystawienie przewidywanych śródrocznych nagannych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów

 

     28 XI

 • Rada Pedagogiczna – zagrożenia

 

     29 XI

 • Konsultacje
 • poinformowanie rodziców o zagrożeniach

 

     Do 30 XI

 

 • Przygotowanie wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (wraz z informacją o dostosowaniach)
 • Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości wprowadzonych danych osobowych uczniów zdających egzamin ósmoklasisty
 • Przeprowadzenie przez wychowawców kontroli danych uczniów
 • Przekazanie w formie elektronicznej dyrektorowi OKE informacji o uczniach, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty

 

 

Grudzień 2023

 

     12 – 14 XII

 • Spotkanie integracyjne (nauczanie wczesnoszkolne)

 

     22 XII

 • Wigilie klasowe

 

    23 – 31 XII

 • Zimowa przerwa świąteczna

 

 

 

Styczeń 2024

 

     1 I

 • Nowy Rok

 

     5 I

 • Wystawienie w dzienniku elektronicznym przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów                                      i wychowawców
 • Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów

 

     11 I

 

 • Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz opracowania ocen wielospecjalistycznych
 • Przekazanie wychowawcom pisemnych uzasadnień ocen  niedostatecznych
 • Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

 

     12 I

 • Ostateczny termin składania  u wicedyrektorów sprawozdań  z pracy zespołów przedmiotowych i problemowo – zadaniowych.

 

     16 I

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej

 

     19 I

 • Koniec pierwszego półrocza

 

     23 I

 • Zebrania z rodzicami w klasach IV-VIII
 • poinformowanie rodziców uczniów klas ósmych o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali, konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań

 

     24 I

 • Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych i klasach I - III

 

     25 I

 • Dzień otwartych drzwi

 

     29 I - 11 II

 • Ferie zimowe

 

 

 

Luty 2024

 

     13 II

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej (podsumowanie pracy w I półroczu)

 

     Do 14 II

 

 • Poinformowanie uczniów klas ósmych oraz ich rodziców                                   o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych                    i korzystania z takich urządzeń w tej sali, konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań

 

 

 

 

 

 

Marzec 2024

 

 

 • Egzamin próbny dla uczniów klas ósmych

 

     Do 14 III

 

 • Powołanie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu 
 • Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

 

 • Rekolekcje

 

     28III - 2IV

 • Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

Kwiecień 2024

 

     Do 15 IV

 • Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty  w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów

 

     19 IV

 • Wystawienie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów i wychowawców
 • Poinformowanie wychowawców o przewidywanym nieklasyfikowaniu uczniów
 • Wystawienie przewidywanych rocznych nagannych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów

 

     Do 22 IV

 • Opracowanie arkuszy gotowości szkolnej dla dzieci 6-letnich

 

     22 IV

 • Rada Pedagogiczna w szkole podstawowej – zagrożenia

 

     23 IV

 • Zebrania z rodzicami w  kl. IV-VIII
 • poinformowanie rodziców o zagrożeniach
 • przypomnienie rodzicom uczniów klas ósmych informacji o harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi, zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w tej sali, konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań
 • poinformowanie rodziców uczniów klas siódmych o zasadach organizacji, przebiegu egzaminu zewnętrznego i możliwych dostosowaniach warunków i form egzaminu

 

     24 IV

 • Zebrania z rodzicami w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III
 • poinformowanie rodziców o zagrożeniach

 

 

Maj 2024

 

     1 – 31 V

 

 

 • Poinformowanie uczniów klas siódmych o zasadach organizacji, przebiegu egzaminu zewnętrznego i możliwych dostosowaniach warunków i form egzaminu

 

     3 V

 • Święto Konstytucji 3 Maja. Udział w uroczystościach gminnych

 

     8 V

 • Dzień Zwycięstwa. Udział w uroczystościach gminnych

 

     Do 10 V

 

 • Szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, wchodzących w skład zespołów nadzorujących

 

     14, 15,16 V

 

 • Egzamin dla klas ósmych

 

     21,22,23 V

 • Próbny egzamin dla klas siódmych

 

     24 V

 • Obchody rocznicy kanonizacji i urodzin Jana Pawła II

 

 

 • Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu o Janie Pawle II

 

     29 V

 • Szkolne rozgrywki sportowe z okazji Dnia Dziecka

     30 V

 • Boże Ciało

 

 

Czerwiec 2024

 

     4 VI

 • Wystawienie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz poinformowanie o nich uczniów i wychowawców
 • Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz poinformowanie o nich uczniów

 

     10 VI

 • Ostateczny termin wystawienia w dzienniku elektronicznym rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz opracowania ocen wielospecjalistycznych
 • Przekazanie wychowawcom pisemnych uzasadnień ocen   niedostatecznych
 • Ostateczny termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania

 

     11 VI

 • Ostateczny termin składania u wicedyrektorów sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych i problemowo – zadaniowych

 

     10,11,12 VI

 

 • Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

 

     12 VI

 • Zebranie dla rodziców przyszłych klas pierwszych

 

     13 VI

 • Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej

 

     Do 19 VI

 

 • Przekazanie do OKE informacji o uczniach klas ósmych, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

 

     21 VI

 • Zakończenie roku szkolnego

 

     24 VI

 • Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy

 

 

 

Lipiec 2024

 

 

     3VII

 

 • Udostępnienie w SIOEO wyników egzaminu ósmoklasisty

 

     Do 3 VII

 

 • Przekazanie przez OKE do szkoły zaświadczeń/informacji                               o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

     3 VII

 

 • Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hyży Włodzimierz
(2021-04-12 09:08:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Hyży Włodzimierz
(2023-09-05 15:24:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki